[ZB_044-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin

 

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.2)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żnin, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Nr 44/2013 Burmistrza Żnina

z dnia 2 kwietnia 2013r.

 

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I P R Z E Z N A C Z O N Y C H D O O D D A N I A W D Z I E R Ż A W Ę

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powie-rzchnia

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

w zł

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

KW

BY1Z/00024120/9

Obręb:

Żnin

dz. nr 1171/5

k. m. 22

1168

Przedmiotowa nieruchomość jest użytkowana rolniczo.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą nr XXV/175/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 czerwca 2008 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra", zgodnie z którym jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

116,80

1.Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

2.Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul.700-lecia 39, na okres 21 dni, od 4 kwietnia 2013 do 25 kwietnia 2013r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Wywieszono dnia: 04.04.2013 r.

Zdjęto dnia: ....................... 2013 r.

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość określona w zarządzeniu stanowi własność Gminy Żnin. Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę zamieszcza się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 ZB_044-2013.pdf (PDF, 66KB) 2013-04-11 10:53:18 374 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 11-04-2013 10:53:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 02-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 11-04-2013 10:53:18