[ZB_045-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin

ZARZĄDZENIE Nr 45/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2))

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w najem lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Żnin, opisany w  wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o jego wywieszeniu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Lp.

Adres nieruchomości

Dane geodezyjne

Numer księgi wiecz.

Nr lokalu

Pow. lokalu

[m2]

Opis lokalu

 

Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu najmu brutto

w

1

2

3

4

5

6

7

 

10

1.

Żnin

ul. 700-Lecia 4

Obręb Żnin działka:

nr 937

 

 

KW 10541

1

41,00

Lokal użytkowy jest usytuowanym przy ul. 700-Lecia w budynku pełniącym funkcję mieszkalno-usługową.

Działka położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina uchwalony przez Radę Miejską w Żninie uchwałą Nr XLII/405/2006, z dnia 26 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 156, poz. 2279), zgodnie z którym leży ona w obszarze oznaczonym symbolem MWU 1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

606,17

  1. Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

  2. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul.700-lecia 39, na okres 21 dni, od 04.04.2013 r. do 25.04.2013 r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z przeznaczeniem lokalu opisanego w zarządzeniu do oddania w najem, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), konieczne jest zamieszczenie go w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 ZB_045-2013.pdf (PDF, 71KB) 2013-04-08 14:20:35 383 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-04-2013 14:20:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 02-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-04-2013 14:35:31