Rok 2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIII/275/2012 zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok. 2013-01-02 09:40:55
Uchwała Nr XXIII/276/2012 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2012 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku. 2013-01-02 09:42:48
Uchwała NR XXIII/277/2012 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2013 rok. 2013-01-02 09:44:46
Uchwała Nr XXIII/278/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2013-2025. 2013-01-02 09:46:18
Uchwała Nr XXIII/279/2012 w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin. 2013-01-02 09:47:11
Uchwała Nr XXIII/280/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów. 2013-01-02 09:48:34
Uchwała Nr XXIII/281/2012 w w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2013. 2013-01-02 09:50:07
Uchwała Nr XXIII/282/2012 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żnin na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019. 2013-01-02 09:51:44
Uchwała Nr XXIII/283/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin. 2013-01-02 09:52:57
Uchwała Nr XXIII/284/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-02 09:54:10
Uchwała Nr XXIII/285/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin. 2013-01-02 09:55:15
Uchwała Nr XXIII/286/2012 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. 2013-01-02 09:56:13
Uchwała Nr XXIII/287/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2013-01-02 09:57:05
Uchwała Nr XXIII/288/2012 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2013-01-02 09:58:56
Uchwała Nr XXIII/289/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-02 10:02:04
Uchwała Nr XXIII/290/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 2013-01-02 10:02:50
Uchwała Nr XXIII/291/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2013-01-02 10:03:40
Uchwała Nr XXIII/292/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Żnin działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2013-01-02 10:05:04
Uchwała Nr XXIII/293/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na tę samą część nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Żninie. 2013-01-02 10:10:21
Uchwała Nr XXIII/294/2012 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata. 2013-01-02 10:11:05
Uchwała Nr XXIII/295/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina. 2013-01-02 10:14:10
Uchwała Nr XXIII/296/2012 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2013 rok. 2013-01-02 10:16:18
Uchwała Nr XXIII/297/2012 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2013 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2013-01-02 10:18:01