Rok 2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XVII/171/2012 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie 2012-04-05 12:32:34
UCHWAŁA Nr XVII/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok 2012-04-05 12:27:44
UCHWAŁA Nr XVII/169/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2012-04-05 12:05:56
UCHWAŁA Nr XVII/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2012-04-05 11:14:50
UCHWAŁA Nr XVII/167/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu gminy Żnin 2012-04-05 10:59:32
UCHWAŁA Nr XVII/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2011 rok 2012-04-05 10:45:00
UCHWAŁA Nr XVII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2012 roku 2012-04-05 10:39:40
UCHWAŁA Nr XVII/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2012-2017 2012-04-05 10:32:21
UCHWAŁA Nr XVII/163/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-04-05 10:17:05
UCHWAŁA Nr XVII/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny 2012-04-05 09:56:13
UCHWAŁA Nr XVII/161/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata 2012-04-05 09:42:43
UCHWAŁA Nr XVII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu działek nr: 1026/33, 1026/34, 1026/35, 1026/62 2012-04-05 09:37:41
UCHWAŁA Nr XVII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina 2012-04-05 09:27:38